Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Głównym zadaniem gospodarki leśnej jest dążenie do zwiększenia udziału powierzchniowego głównych gatunków lasotwórczych regla dolnego, jakimi są tu jodła, buk i jawor.

Zadania w zakresie hodowli lasu określa Plan UGL (na lata 2005 - 2014) i wynoszą one 307 ha rocznie odnowień i zalesień, 308 ha pielęgnowania gleby, 225 ha czyszczeń wczesnych i 183 ha czyszczeń późnych. Nadleśnictwo realizuje ten plan zakładając uprawy sztuczne oraz uznając odnowienia naturalne. W Nadleśnictwie przeważają drzewostany II i III klasy wieku a najliczniej reprezentowane są drzewostany w Klasie Odnowienia z zapasem przekraczającym 1,5 mln m3. Wpływ na to ma olsza szara, której wiek rębności wynosi 30 lat.

Zbiór nasion odbywa się głównie w Drzewostanach Nasiennych Wyłączonych (55 ha jodłowych) z 25 drzew doborowych oraz Gospodarczych Drzewostanów Nasiennych (495 ha).

fot. A.Pec

Największym problemem jest przebudowa drzewostanów olszy szarej na siedlisku lasu górskiego (31,5% udziału powierzchniowego). Jest to zadanie trudne i wymagające dużych nakładów.

Od 1998 roku Nadleśnictwo zaczęło realizację programu zakładania upraw pochodnych. Planowane jest założenie łącznie 50 ha upraw pochodnych jodły, 29 ha buka i 66 ha świerka. Do tej pory założono łącznie 49 ha upraw pochodnych jodły, 27 ha buka i 66 ha świerka.