Zasoby leśne

Głównym typem siedliskowym w Nadleśnictwie jest Las Górski (99,7%). Gatunkami lasotwórczymi są buk (28,5% pow. i 37,7% masy) i jodła (22,7% pow. i 33,7% masy), które wspólnie z domieszką jaworu tworzą drzewostan mieszany.

Hodowla lasu

Głównym zadaniem gospodarki leśnej jest dążenie do zwiększenia udziału powierzchniowego głównych gatunków lasotwórczych regla dolnego, jakimi są tu jodła, buk i jawor.

Ochrona lasu

Zabiegi z ochrony lasu to głównie ochrona upraw przed zwierzyną, a także profilaktyka w ochronie przed owadami.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki. Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Certyfikaty

Certyfikat został przyznany przez SGS Polska spółka z o.o. Jednostka ta poświadcza, że RDLP w Krośnie wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dok. nr 4 Rady PEFC Polska „Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów".