Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżki przyrodniczo – dydaktyczne

Wspaniałe bieszczadzkie panoramy, wysoka lesistość, bogactwo fauny i flory, czyste, rybne potoki i rzeki (San) część Jeziora Solińskiego w granicach Nadleśnictwa, liczne ślady dramatycznej powojennej historii tych ziem - wszystko to stwarza niepowtarzalny klimat i sprawia, że tereny Nadleśnictwa Lutowiska są niezwykle atrakcyjne turystycznie.

Wspaniałe bieszczadzkie panoramy, wysoka lesistość, bogactwo fauny i flory, czyste, rybne potoki i rzeki (San) część Jeziora Solińskiego w granicach Nadleśnictwa, liczne ślady dramatycznej powojennej historii tych ziem - wszystko to stwarza niepowtarzalny klimat i sprawia, że tereny Nadleśnictwa Lutowiska są niezwykle atrakcyjne turystycznie.

Dla przybliżenia bieszczadzkiej przyrody turystom, Nadleśnictwo wykonało 4 ścieżki przyrodniczo – dydaktyczne, które prowadzą przez ciekawe tereny Nadleśnictwa:

 • „Rezerwat Hulskie" – prowadzi przez teren rezerwatu „Hulskie imienia Stefana Myczkowskiego". Zaprojektowano ją w celu pokazania najpiękniejszych fragmentów starodrzewu bukowo-jodłowego o charakterze naturalnym.

Długość 4 km;

Przystanków 5;

Dojazd: autobus PKS do miejscowości Zatwarnica (Sękowiec), dalej pieszo stokówką Nadleśnictwa obok leśniczówki Sękowiec, aż do skrzyżowania z górną stokówką, na którą należy skręcić. Górną stokówką dochodzi się do początku ścieżki.

Ścieżka ma połączenie ze szlakiem turystycznym biegnącym grzbietem Otrytu.

Rezerwat „Hulskie im.Stefana Myczkowskiego" został utworzony w celu zachowania starodrzewia buczyny karpackiej. Idąc ścieżką można podziwiać okazałe buki i jodły, wychodnie skalne, potoki górskie. Spotkać można chronione rośliny i przedstawicieli bogatej bieszczadzkiej fauny lub ich tropy (niedźwiedź, wilk, ryś, jeleń).

fot. G. Wójtowicz 

„Dwernik-Kamień" – poprowadzona po wschodnim zboczu Dwernika-Kamienia (1004 m n.p.m.), ukazuje walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz przybliża zwiedzających z racjonalną gospodarką leśną prowadzoną w trudnych górskich warunkach.

Długość 4 km;

Przystanków 6;

Dojazd: autobus PKS do miejscowości Nasiczne, dojście do parkingu nad potokiem Nasiczańskim, skąd zaczyna się ścieżka.

Zwiedzający mogą podziwiać starodrzew bukowy, wychodnie skalne, bogactwo flory i fauny bieszczadzkiej, a także szczyt Dwernika-Kamienia, skąd rozciąga się rozległy widok na Bieszczady.

W pobliżu szczytu Dwernika-Kamienia znajdują się mogiły żołnierzy z czasów I wojny światowej.

 

fot. A. Wilczek

 • „Szkółki leśne" – prowadzi przez teren szkółek Nadleśnictwa.

Długość 1.5 km;

Przystanków 7;

Dojazd: autobusem PKS do miejscowości Smolnik (za Lutowiskami), dojście szosą obok stacji paliw do drogi stokowej, gdzie znajduje się tablica informacyjna.

Ścieżkę utworzono w celu pokazania cyklu produkcyjnego sadzonek leśnych na szkółce otwartej i podokapowej. Biegnie też przez tereny przebudowywane po klęsce wiatrołomu, który wyłamał las w 1989 roku. Można oglądać efekty pracy leśników w postaci odnowień naturalnych i sztucznych oraz sposoby zabezpieczania upraw i młodników przed zwierzyną. Ciekawostkami są sztucznie utworzone żmijowisko, oczko wodne i pozostawiony złom (wywrócone drzewo) z całym bogactwem występującej w tych mini-środowiskach leśnych flory i fauny.

 

fot. G. Wójtowicz 

 • „Dwernik-Otryt-Chmiel" – prowadzi z miejscowości Dwernik poprzez Otryt do miejscowości Chmiel.

Długość 3 km;

Przystanków 7;

Dojazd: autobusem PKS do miejscowości Dwernik (pierwszy przystanek), następnie dojście do ścieżki szosą w kierunku Zatwarnicy. Ścieżka zaczyna się na składzie drewna Leśnictwa Dwerniczek. Trasę można pokonać w odwrotnym kierunku dojeżdżając autobusem do miejscowości Chmiel (koło cerkwi), następnie drogą obok sklepu, gdzie znajduje się tablica informacyjna, dochodzimy do ścieżki.

Ścieżka została utworzona w celu pokazania przyrody najdzikszego pasma Bieszczadów - Otrytu. Biegnie południowym i północnym stokiem, co pozwala porównać wpływ wystawy i rzeki San na występujące zbiorowiska roślinne. Idąc trasą natrafiamy na ślady nieistniejących już dziś wsi. Na grzbiecie Otrytu dochodzimy do odbudowanej po pożarze „Chatki Socjologa" (schroniska studenckiego).

 •  „Wokół Lutowisk" - ścieżka historyczno-przyrodnicza

Prowadzi przez miejsca atrakcyjne widokowo i przyrodniczo oraz miejsca związane z historią trzech narodów: Polaków, Żydów i Ukraińców, którzy tworzyli historię tych terenów. Ścieżka ta powstała w ramach Ekomuzeum „Trzy kultury", „czyli muzeum bez murów, którego obiekty (eksponaty) rozproszone są w terenie i tworzą kolekcję obrazującą wartości przyrodnicze oraz kulturowe regionu, a także dorobek jego mieszkańców w przeszłości i obecnie".

 

Na terenie Nadleśnictwa utworzono trzy rezerwaty:

 • „Hulskie" – rezerwat ścisły, obszar 189,87 ha, jeden z najciekawszych rezerwatów leśnych w Bieszczadach

 • „Krywe" – rezerwat krajobrazowy objęty ochroną częściową z zakazem wstępu, obszar 511,73 ha

 • „Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku" – rezerwat florystyczny chroniony częściowo z zakazem wstępu, obszar 4,94 ha.

fot. G. Wójtowicz

Liczne są również pomniki przyrody żywej (drzewa) i nieożywionej (jaskinie, wychodnie skalne, wodospady). Historia Bieszczadów w postaci cerkwi, dawnych cmentarzy, starych sadów nieistniejących już wsi, tworzy z tutejszą przyrodą jedność. Na gruntach Nadleśnictwa Lutowiska znajduje się 20 zatwierdzonych pomników przyrody żywej i nieożywionej. Jest to 17 drzew, 1 ściana skalna, 1 szczyt wzniesienia z wychodniami skalnymi oraz jeden wodospad. Na terenie Nadleśnictwa za użytki ekologiczne uznano 1 971 ha powierzchni. Są to tereny dawnych wsi, śródleśne i śródpolne oczka wodne oraz bagna.

 

Na gruntach Nadleśnictwa utworzone zostały trzy zespoły przyrodniczo-krajobrazowe:

 • „Wieś Krywe" – ochroną objęty został obszar, na którym istniała niegdyś wieś Krywe
 • „Cerkiew w Hulskiem"- znajdują się tu pozostałości cerkwi wraz z najbliższym otoczeniem
 • „Młyn w Hulskiem"- chronione są pozostałości młyna wodnego i jego otoczenie.

 

W celu uatrakcyjnienia ścieżek dydaktycznych, punktów widokowych oraz parkingów, wykonano tematyczne tablice informacyjne, a także zostały przygotowane miejsca wypoczynku dla zdrożonych turystów, które wyposażono w ławki, kosze na śmieci, wiaty.

fot. G. Wójtowicz

Przez teren Nadleśnictwa zostały wyznaczone liczne ścieżki rowerowe i konne.

Do dyspozycji turystów i myśliwych Nadleśnictwo oddaje  „Domek Myśliwski" w Sękowcu.  

W obrębie terytorialnego zasięgu działalności Nadleśnictwa Lutowiska znajdują się szlaki turystyczne:

 • szlak niebieski – o przebiegu na terenie Nadleśnictwa: Paniszczew-Polana-Polanki-Góra Hulskie-Grzbiet Otrytu-Dwerniczek-Dwernik-Magura Stuposiańska
 • szlak o przebiegu: Zatwarnica-Suche Rzeki-BdPN-Słowacja
 • szlak zielony – znajdują się tutaj fragmenty dwóch szlaków zielonych:

o  Magura Stuposiańska-Połonina Caryńska-Wetlina-Góra Jawornik

o  Lesko-Myczków-Wołkowyja-Terka-Bukowina Kresowa.

 

 Zapraszamy do korzystania z oferty Nadleśnictwa Lutowiska w zakresie turystyki oraz udostępnionych walorów przyrodniczych